I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.hiwood.pl prowadzony i
administrowany jest przez firmę: DUST STUDIO Alan Budzyński,
NIP 7981482797, REGON 388442148, wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu .
3. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.hiwood.pl
4. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone i opisane, informacje zawierają właściwości, cenę, rodzaj materiału z którego są wykonane itp.
5. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając jego rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje.

6. Adres do korespondencji:
DUST STUDIO Alan Budzyński
ul. Batalionów Chłopskich 91/6. 01-307 Warszawa
e-mail: kontakt@hiwood.pl , Biuro obsługi klienta  tel. 515-366-558

7. Zakup w sklepie internetowym  www.hiwood.pl  oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Jak kupować w sklepie internetowym :
8. (1) - Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć na przycisk  (Dodaj do koszyka).
8. (2) - Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku (Koszyk), który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują.
8. (3) - Po wybraniu opcji  (Zrealizuj zamówienie), uruchomi się strona, gdzie należy utworzyć  konto klienta (Założ konto ).Jeżeli nie chcesz zakładać konta możesz skorzystać z opcji natychmiastowych zakupów  jako gość (Zakupy bez rejestracji). Warunkiem realizacji zamówienia  jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić zamówienie.
8. (4) - Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do rachunku), należy wybrać sposób płatności.
8. (5) - Po wybraniu sposobu płatności należy zaakceptować zamówienie kliknąć przycisk (Potwierdź zakup). Naciskając przycisk Klient oświadcza ,że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar.

9. Gdy proces składania zamówienia zostanie doprowadzony do końca Klient otrzyma potwierdzenie wpłynięcie zamówienia na adres e-mailowy podany w danych logowania.
W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma podsumowanie zakupów : ilość zakupionych produktów, cena całkowita wraz z dostawą . W przypadku wybrania opcji płatności przelewem na konto sklepu, wiadomość będzie zawierała dodatkowo dane niezbędne do dokonania przelewu.
10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. klikając w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie www.hiwood.pl . Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
11. Firma DUST STUDIO właściciel www.hiwood.pl może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
12. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
13. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą realizowane.
14. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.hiwood.pl są podane w złotych polskich i nie zawierają VAT (ceny netto).
15. Na życzenie klienta  wystawiamy rachunek na zakupiony towar. Aby go otrzymać prosimy w uwagach do zamówienia poprawnie wypełnić dane firmy wraz z nr NIP.
16..Firma prowadzi wyłącznie  sprzedaż wysyłkową nie ma  możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru .

III. Ochrona danych osobowych - Dane Osobowe Klientów są rejestrowane i archiwizowane z należytą starannością,  wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia. Nie są udostępniane osobom trzecim oraz używane w celach reklamowych (z wyłączeniem przedsiębiorstwa świadczącego usługi przewozowe  to jest firmy kurierskiej DHL i Poczty Polskiej w zakresie umożliwiającym poprawne zaadresowanie przesyłki i dostarczenia zamówienia). Poza informacjami dotyczącymi realizacji nie będziecie Państwo otrzymywać żadnych nie zamawianych ofert.

Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia z bazy danych na stronie www.hiwood.pl - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane , zabezpieczone i chronione przed dostępem osób trzecich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych .

17. Dostawa -  Zamówiony towar dostarczany jest  pod wskazany podczas rejestracji konta adres za pośrednictwem firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej . Podczas składania  zamówienia doliczany jest koszt dostawy zgodny z cennikiem firmy dostarczającej wraz z podatkiem vat.
18. Akceptując regulamin poprzez złożenie zamówienia kupujący zobowiązuje się do odbioru paczki a, w przypadku jej nieodebrania  pokrycie kosztów wysyłki oraz jej zwrotu do siedziby firmy wysyłającej.

19. Zwroty / Odstąpienie od umowy - zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r.,poz. 827), klient ma prawo do odstąpienia od  umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru (bez podania przyczyn ) składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni liczone od daty odebrania przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy koszt odesłania produktu ponosi kupujący. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą , a kupujący zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły , ulega zwrotowi w stanie niezmienionym , chyba ,że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zwracanego towaru należy załączyć dowód dokonania zakupu rachunek, paragon oraz wypełniony formularz zwrotu, który można pobrać pod adresem: https://hiwood.pl/formularz-zwrotu.pdf
20. Zwrot należności za odesłany  towar wraz z kosztem wysyłki  nastąpi w ciągu 14 dni od chwili otrzymania w/w zwrotu na rachunek bankowy Klienta po dokonaniu oględzin towaru. Zwrot kosztów wysyłki obowiązuje tylko w przypadku rezygnacji i odesłania całości zamówienia.
21. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek - zwrotów wysyłanych za pobraniem.

22. Reklamacje- Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.hiwood.pl może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: www.hiwood.pl . Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji.
Klientowi przysługuje prawo do wyboru : nieodpłatnej naprawy, wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy (nowy), obniżenia jego ceny lub zwrotu kosztów. Zwrot należnej kwoty  nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez klientai. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

23. Zdjęcia produktów umieszczone w naszym sklepie są dostarczane przez producentów są to zdjęcia demonstracyjne. Ze względu na różnicę i kalibrację monitorów, rzeczywista głębia i odcienie kolorów mogą się nieznacznie różnić .

24. Płatność - Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) Płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu
b) Odbiór osobisty z punktu odbioru

25 .Pozasądowne sposoby rozpatrywania  reklamacji i sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a klientem.
W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

1. Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
2. Rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

26 .Postanowienia Końcowe
Klient przed zarejestrowaniem się w serwisie obowiązany jest zapoznać się z treścią  regulaminu. Poprzez dokonanie rejestracji w serwisie klient oświadcza , iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4